Privacy

Privacy AVG De Stroming

In onze praktijk hechten wij veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy wet willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met u  persoonsgegevens. Wij houden in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Wij zullen u vragen om uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, alleen als dit nodig is voor de facturering naar de zorgverzekeraar. Wij zullen u  op de hoogte houden van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam, Tussenvoegsel, Achternaam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Geslacht, Klachten, Telefoonnummer en E-mail adres

In onze praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.